รวบรวมเรื่องโลกร้อนที่น่ารู้

เวบหน้านี้รวบรวม links และ downloads เข้าสู่ข้อเขียน ข่าวสาร และเอกสาร แผนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับโลกร้อน และการรับมือผลกระทบในด้านต่างๆ ของไทย หรือของภูมิภาคอื่นๆที่มีในภาษาไทย หรือเกี่ยวโยงกับเมืองไทย จากเท่าที่รวบรวมได้ ซึ่งยังมีในจำนวนจำกัด ดังนั้นหากท่านมี หรือทราบเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลใหม่ที่เห็นว่ามีประโยชน์ที่จะเผยแพร่ กรุณาส่งอีเมล์ถึงเรา

 

นโยบาย

ผลของพิธีสารเกียวโตต่อไทย

(ร่าง) รายงานการศึกษาวิจัย พิธีสารเกียวโต โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ และ ดร. ชโลธร แก่นสันติสุขมงคล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นงานศึกษาเพื่อติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์แนวโน้มของการกำหนดกติกาของพิธีสารเกียวโตเพื่อการปรับตัวและ ปฏิบัติตามอย่างมีความพร้อมของประเทศไทย โดยเบื้องต้นเน้นที่กลไกพัฒนาสะอาด หรือ clean development mechanism (CDM) ที่เกียวกับการลงทุนที่ช่วยลดการปล่อยแก้สเรือนกระจกและลดการพึ่งพิงพลังงาน ฟอสซิล

ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร

อภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอแผนนี้ต่อชาวกรุงเทพฯเมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2550 เพื่อให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ในแผนมีการกล่าวถึงจำนวนประชากร และผู้เข้ามาทำธุรกิจ ว่ามีประมาณเกือบ 10 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้สูงถึงร้อยละ 53 ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในแต่ละปีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยเป็นจำนวนสูง โดย 40 % ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมาจากการใช้พลังงานของ ชาวกรุงเทพมหานคร แผนจึงถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก แต่แผนยังไม่ได้พูดถึงกรอบเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลงสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมมากนัก

ร่างแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550-2554

เป็นแผนท่ีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำออกให้ผู้เชี่ยวชาญ และ ประชาชนแสดงความคิดเห็นตั้งแต่กลางปี 2550 แผนเขียนขึ้นโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย http://www.tei.or.th เริ่มจาก สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก และของไทย โดยไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน และสถานการณ์โลกร้อนจะมีผลกระทบกับไทยในด้านต่างๆ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลผลิตเกษตร ประมง การตั้งถิ่นฐาน ภาคเมือง และอุตสาหกรรม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นไทยควรมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ รวมไปถึงการปรับตัว ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  • การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ
  • การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การพัฒนาการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ

Download 5.1 MB pdf

 

เรื่องน่ารู้ทั่วไป

เมื่อคนไทยเจอโลกร้อน

นิตยสาร สารคดี ประจำเดือนมีนาคม 2550 ได้นำเสนอเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องเด่นของฉบับ โดย บก. วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ได้เลือกกรณีตัวอย่างปัญหาท่ีคนไทยอาจต้องเผชิญมากขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบรุนแรงขึ้น คือกรณีการกัดเซาะชายฝั่งท่ีบ้านขุนสมุทรจีน การผลิตข้าวหอมมะลิท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ และการแพร่กระจายมากขึ้นของโรคระบาด มานำเสนอให้เห็นมิติต่างๆท่ีสังคมไทยต้องเตรียมตัวตั้งรับ ในเล่มยังมี 10 คำถามเกี่ยวกับโลกร้อนท่ีคุณต้องรู้ และการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 10 อย่างท่ีคุณทำได้เพื่อช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์ท่ีจะมีผลต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต

 

วิทยาศาตร์

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย: แนวโน้มและประเด็นที่ควรพิจารณา

บทความ 20 หน้าสรุป การคาดการณ์ แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเมืองไทยจากการศึกษาเป็นเวลา 5 ปี เริ่มจาก 2546 ท่ีนำโดย ศุภกร ชินวรรโณ และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ แห่งศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ได้มีการจำลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตขึ้น ทำการศึกษาและจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอน ล่างขึ้น อันรวมถึงประเทศไทยทั้งหมดด้วย โดยพบว่า “ทิศทางและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในอนาคตจะ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีฝนมากขึ้นในเกือบทุกภาคของประเทศไทย ส่วนอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดในประเทศไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก อาจเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงประมาณ 1-2ºC แต่การเปลี่ยนแปลงในเชิงของอุณหภูมิที่สำคัญประการหนึ่งคือ จำนวนวันที่อากาศเย็นในรอบปีจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด และในทางกลับกัน จำนวนวันที่อากาศร้อนในรอบปีก็จะเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน (ตามรายงานนี้ยึดเกณฑ์ว่า วันที่อากาศเย็นคือ วันที่มีอุณหภูมิต่ำสุดต่ำกว่า 15ºC และ วันที่อากาศร้อนคือ วันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเกินกว่า 33ºC) ซึ่งหากจะกล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือ แม้ว่าประเทศไทยโดยเฉลี่ยแล้วจะไม่ร้อนขึ้นมากนัก แต่จะร้อนนานขึ้นกว่าเดิมมาก โดยที่ฤดูร้อนจะยาวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด และฤดูหนาวในประเทศไทยจะหดสั้นลง อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือ ความแปรปรวนหรือความแตกต่างระหว่างฤดูต่อฤดู หรือ ในระหว่างปีต่อปีก็อาจเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน”

 

การปรับตัว

กรุงเทพกับน้ำท่วมและน้ำทะเลขึ้นสูง

นักวิทยาศาสตร์ภายใต้ IPCC ระบุว่าสิ้นศตวรรษนี้นำ้ทะเลบนโลกอาจจะขึ้นสูงถึง 59 เซ็นติเมตร ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขโดยเฉลี่ย ซึ่งในแต่ละภูมิภาคระดับการขึ้นจะแตกต่างกันไป ในกรณีกรุงเทพฯ อาจารย์ Dushmanta Dutta จากมหาวิทยาลัยโมนาช ในออสเตรเลียทำการคาดการณ์ไว้ว่าหากระดับนำ้ทะเลของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 50 เซ็นติเมตร พื้นท่ีประมาณร้อยละ 55 ของกรุงเทพฯจะได้รับผลกระทบ จำเป็นท่ีผู้วางนโยบายการใช้ท่ีดินและนักธุรกิจท่ีดินควรต้องคำนึงถึงการ จัดการการใช้ท่ีดินเมื่อเกิดภาวะนำ้ทะเลขึ้นสูง

นักวิชาการไทย: วิจัยแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งหาดโคลน สำเร็จเป็นครั้งแรก

http://www.trf.or.th/News/Content.asp?Art_ID=811

ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล อาจารย์ด้านธรณีวิทยาแห่งคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ล่าสุดอาจารย์ประสบความสำเร็จ วิจัยแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งหาดโคลน สำเร็จเป็นครั้งแรกที่บ้านขุนสมุทรจีน สมุทรปราการ ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

เราควรทำอะไร

คู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ร่วมกันปฏิวัติพลังงาน โดยกรีนพีซ

หนังสือคู่มือกระทัดรัด ขนาด 32 หน้า บอกเล่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน และวิธีการท่ีพวกเราทุกคนจะช่วยได้โดยการตระหนักและตื่นตัว ลดการใช้พลังงานโดยวิธีต่างๆ เช่นการใช้หลอดประหยัดไฟลดการใช้พลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์

การใช้พลังงานสะอาด ตลอดไปจนถึงการเปลี่ยนไปกินผักมากกว่าเนื้อสัตว์ เพราะผักใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่า และเลือกผู้สมัครทำงานการเมืองท่ีมีนโยบายรับมือปัญหาโลกร้อน

 

สิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แปลจาก Biodiversity and Climate Change ของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยอาจารย์ดร.แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์โลกร้อนท่ีจะมีผลกระทบกับระบบนิเวศต่างๆ เช่น ระบบนิเวศขั้วโลก เกษตร ป่าไม้ แหล่งนำ้ มีรูปประกอบสวยงาม