เกี่ยวกับ Thai Climate

Thai Climate เป็นเวบไซด์ที่เกาะติดข่าวสารและสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงการเตรียมพร้อม และการปรับตัวในด้านต่างๆท่ีจะอยู่กับสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากมุมมองแบบนักข่าว หรือผู้รู้ ผู้สนใจติดตามประเด็น ในรูปแบบการสื่อสารท่ีง่าย กระชับ ตรงไปตรงมา ทั้งนี้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นความสนใจ รวมถึงเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ของคนไทยต่อประเด็นปัญหาโลกร้อนท่ีใกล้ตัว และท่ีสำคัญอย่างยิ่งคือเราเน้นการมีส่วนร่วม การเสนอประเด็น และการแสดงความเห็นของผู้เข้าชมเว็บนี้ทุกท่าน โดยหวังว่าการตื่นตัวของสังคมจะเป็นสิ่งผลักดันให้ภาครัฐ และภาคสังคมของเราเกิดการพยายามหามาตรการจัดการกับปัญหานี้ในระยะยาวในมิติ ต่างๆ

ประเด็นหลักๆท่ีเราสนใจเช่น

  • ข้อมูลสำคัญและล่าสุดท่ีนักวิทยาศาสตร์และผู้รู้กำลังบอกเรา
  • การติดตามในเชิงนโยบายทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ไทยกำลังทำอะไร หรือไม่ทำอะไรต่อปัญหาผลกระทบของโลกร้อนทั้งท่ีเกิดขึ้นแล้ว และคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น
  • จากผลกระทบหลากหลายด้านของภาวะโลกร้อน ปัญหาอะไร จะกระทบกับใครบ้าง จะมีทางออกอย่างไร
  • กรุงเทพฯ เมืองท่ีอยู่เกือบระดับเดียวกับนำ้ทะเลและมีประชากรกว่า 10 ล้านคน จะเผชิญกับอะไรเมื่อนำ้ทะเลขึ้นสูง
  • ชนบท และคนในภาคเกษตร จะปรับตัวอย่างไรเมื่อดินฟ้าอากาศแปรปรวน ฝนมากไป น้อยไป หรือไม่ตกตามฤดูกาล
  • การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม และการใช้พลังงานภายใต้ข้อจำกัดการต้องลดการปล่อยแก้สคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อป้องกันโลกร้อนมากขึ้น
  • ความร่วมมือกับต่างประเทศ ตลอดจนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพื่อช่วยในการรับมือและปรับตัวเพื่ออยู่รอดของไทย

กรุณาช่วยกันเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม

 

การมีส่วนร่วม

การแสดงความคิดเห็น

ขอต้อนรับความเห็นจากทุกท่านท่ีต้องการแสดงออกในเรื่องท่ีตรงกับประเด็น ต่างๆ ใน Thai Climate และใช้ภาษาและท่วงทำนองท่ีสามารถก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล ความเห็น อย่างมีชีวิตชีวา สร้างสรร และมีประโยชน์ต่อสาธารณะ

การตั้งกระทู้

เพียงใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีเพื่ีอลงทะเบียน ท่านก็สามารถเสนอกระทู้เพื่อการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความเห็น หากทีมงาน Thai Climate เห็นว่าข้อเขียนของท่านท่ีมีประโยชน์ต่อสาธารณะ ทางทีมงานจะพิจารณาตีพิมพ์ในหน้าหลักของ website

Thai Climate เป็นเวบไซด์ท่ีมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเข้าถึงคนวงกว้าง ทางทีมงานจะมีบทความ ข้ อเขียนของผู้เขียนหลัก ทั้งสองภาษาในหน้าท่ีแยกกัน ส่วนข้อเขียน และความเห็นจากผู้อ่านจะแสดงในภาษาท่ีส่งมาเท่านั้น

 

ติดต่อ Thai Climate

ติดต่อ Thai Climate

 

ใครบ้างเขียนใน Thai Climate

โลกร้อนส่งผลกระทบถึงเราทุกคน จึงอยากเชิญชวนทุกท่านจากหลากหลายวงการ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน อุตสาหกรรม นักวิชาการ นักข่าว ช่วยกันเสนอประเด็น และแลกเปล่ียนข้อมูล ความเห็นใน Thai Climate

ในขณะนี้ผู้เขียนหลักๆใน Thai Climate มีดังนี้

  • นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต นักข่าวสิ่งแวดล้อม และบรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น ผู้คลุกคลีกับปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อนมาตั้งแต่เริ่มเป็นประเด็นร้อนในเมืองไทยเกือบสองทศวรรษที่ ผ่านมา
  • เพ็ญนภา หงษ์ทอง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น ติดตามความเคลื่อนไหวประเด็นสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และสุขภาพมานานกว่า 10 ปี มองว่าโลกร้อนไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นเรื่องการเมืองระดับโลกที่กระทบต่อนโยบายการพัฒนาของประเทศ อยากให้ทุกคนมองประเด็นโลกร้อนอย่างเท่าทันในปัญหา

ทางทีมงาน Thai Climate ขอต้อนรับท่านท่ีสนใจเข้ามาช่วยเขียนสม่ำเสมอในฐานะทีมงาน เพียงอีเมล์หาเรา