"อาเซียน"รับมืออากาศเปลี่ยนแก้มลพิษ-ควัน-ขยะอันตราย

"อาเซียน"รับมืออากาศเปลี่ยนแก้มลพิษ-ควัน-ขยะอันตราย

01 เมษายน 2553

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หน่วยงานหลักอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมสยามซิตี

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (awgcc) กล่าวว่า คณะทำงานนี้เป็นผลมาจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปลายเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและตอบสนองความพยายามของโลกในด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ควรมีบทบาทในการเป็นผู้นำที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนสู่เวทีโลกโดยการประชุมในครั้งนี้ถือเป็น ครั้งแรกที่ผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุมกำหนดท่าทีและวางแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

"การประชุมในครั้งนี้ วางกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมไว้ 11 ประเด็นอาทิ การส่งเสริม การแลกเปลี่ยนข้อมูล การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำอาเซียนไปสู่สังคมที่มีความตื่นตัวทางเศรษฐกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหา

หลักๆที่ต้องเร่งแก้ไข ได้แก่ ปัญหามลพิษจากหมอกควันและกากของเสีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการทบทวนผลการ ประชุมที่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ในการหามาตรการรับมือภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม" นางมิ่งขวัญกล่าว

ที่มา มติชน

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/news/envi_news_full.php?id=1152