"ภัยแล้ง"ลาม9อำเภอพิษณุโลก

"ภัยแล้ง"ลาม9อำเภอพิษณุโลก

29 มีนาคม 2553

พิษณุโลก- ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งพิษณุโลก ที่ลามไปถึง 9 อำเภอ 92 ตำบล

นาย วิสุทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 ลงพื้นที่จ.พิษณุโลก ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ระบุว่า ขณะนี้กรมชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำไปช่วยประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ทางจังหวัดช่วยเหลือก็คือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจ.พิษณุโลก ได้ประสานขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดแล้ว จำนวน 1.5 แสนบาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยแล้งมาก เนื่องจากปีนี้ภาวะความแห้งแล้งมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา เขื่อนเก็บกักน้ำก็มีปริมาณน้ำเหลือน้อยในขั้นวิกฤติ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งมาก มุ่งให้ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่พอเพียง ส่วนเกษตรกรก็ให้งดทำนาปรัง หรือให้เปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน

สำหรับจ.พิษณุโลก ขณะนี้มีรายงานพื้นที่ประสบภัยแล้ง 9 อำเภอ จำนวน 92 ตำบล มีการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคไปแล้ว 1,170,000 ลิตร พร้อมดำเนินโครงการผันน้ำท่อทองแดงปิงสู่ยม สูบน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อ.บางระกำ 74 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 8.4 หมื่นไร่ และมีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ว คือการขุดลอกเปิดทางน้ำ อ.บางกระทุ่ม 60 โครงการ อ.เนินมะปราง 59 โครงการ และอ.บางระกำ 65 โครงการ รวมทั้งสิ้น 184 โครงการ

โดย คม ชัด ลึก

ที่มา 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/news/envi_news_full.php?id=1134