เชียงใหม่ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง: หนทางสู่เมืองยั่งยืน

ชาวเชียงใหม่ตื่นตัวสุดๆ จัดเวทีสาธารณะส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนช่วยโลกร้อน วันที่ 26 กันยาที่จะถึงนี้ ภายใต้แนวคิด "หากไม่มีการเริ่มลงมือทำอะไรก่อนปี 2555 ก็จะสายเกินแก้ ผลจากสิ่งที่เราทำใน 2-3 ปีข้างหน้าจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของพวกเรา นี่คือช่วงเวลาที่พวกเราต้องตัดสินใจ" ที่กล่าวโดย ราเชนดรา ปาจาอุรี, ประธานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ที่เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลร่วมกับอดีตรองปธน.อัลกอร์ แห่งสหรัฐ

การจัดเวทีครั้งนี้หวังผลว่า • จังหวัดเชียงใหม่มีแผนปฏิบัติการทางนโยบาย อันนำไปสู่ความเป็นเมืองยั่งยืนในอนาคต • ผู้กำหนดนโยบาย, สาธารณชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ มีความเข้าใจเรื่องโลกร้อนและลงมือทำตามแผนเพื่อรับมือกับผลกระทบรุนแรงที่ จะเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ • ข้อเสนอจากเวทีสาธารณะจะนำเสนอต่อคณะผู้แทนการเจรจาของไทยเพื่อขับเคลื่อน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นที่ขนานกับการเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ

นับเป็นการตื่นตัวที่น่าชี่นชม หากเชียงใหม่มีรูปธรรมของการจัดการเมืองเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจริง ก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและพลเมืองท้องถิ่นก้าวหน้ากว่ารัฐบาลกลางใน เรื่องวิสัยทัศน์ที่รับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อน คล้ายกับในสหรัฐที่รัฐบาลท้องถิ่นของหลายๆรัฐ เช่นแคลิฟอเนียร์ และโอเรกอน มีแผนการใช้พลังงานสะอาดและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่รอให้รัฐบาลกลางกำหนด เป็นนโยบายระดับชาติก่อนในเรื่องการลดโลกร้อน

รายละเอียดเวที:

ปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: หนทางสู่เมืองยั่งยืน

(Action on Climate Change: Roadmap to a Sustainable City)

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 18.30 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ (เชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันตก ตรงข้ามจวนผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่)

18:30 ลงทะเบียน: ชมนิทรรศการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ผลกระทบเรื่องโลกร้อน, หุ่นจำลองเมืองนิเวศ ฯลฯ - เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปิ่นโต กระเป๋าผ้า ที่ใส่น้ำดื่มชนิดปลอดภัยเมื่อใช้ซ้ำ ฯลฯ

19:00 การแสดงเปิดกิจกรรม โดย สถาบันศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว 19:10 นำเสนอ การเปลี่ยนแปลงแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจริง (Climate Change is True!)

19:20 ปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อภาคการเกษตร โดย รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช, คณะเกษตรศาสตร์ มช. - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว โดย คุณวรพงษ์ หมู่ชาวใต้, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ชม.

19:50 ระดมความเห็นจากผู้ร่วมประชุม ทำแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย ดร. ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20:30 ผู้สมัครนายกเทศมนตรีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องปัญหาเชียงใหม่และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ บันทึกภาพ โดยทีวี Thai PBS และทีวีบูรพา ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์

21:00 กล่าวปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

องค์กรร่วมจัด - เครือข่ายภาคเหนือหยุดโลกร้อน กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กลุ่มเพื่อนมัคคุเทศก์ ชุมชนสัมพันธ์ล้านนา, กลุ่มรักษ์บ้าน รักษ์เมือง, เครือข่ายจักรยานเชียงใหม่, เครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่, เครือข่ายต้านโลกร้อน, ชมรมเพื่อดอยสุเทพ, ชมรมจักรยานวันอาทิตย์, ภาคีคนฮักเจียงใหม่, มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์, มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง (เชียงใหม่), มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ, สโมสรโรตารีเชียงใหม่, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่, สำนักงาน สกว. ภาคเหนือ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, Earth Rights, Environment Desk, Texas Harambe Foundation, Holistic Environment Urban Schools Program, The Ecumenical Coalition on Tourism (ECOT)

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม 053-274817, 053-942654, มาลินี 083-573-0483, ธิติยา 086-914-0453 Email: udif@udif.or.th, northernclimatenetwork@gmail.com